Projekt ​SΥΜΒΙ

Projekt SΥΜΒΙ - „Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym”

SYMBI ma na celu wspieranie polityk publicznych w zakresie dążenia
do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym
poprzez rozpowszechnienie symbiozy przemysłowej. Ponadto projekt ma wspierać wdrażanie instrumentów i działań w zakresie zmniejszenia kosztów produkcji i łagodzenia presji na środowisko przez zwiększoną efektywność wykorzystania zasobów i zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych.

Działania w ramach SYMBI obejmują: 

  1. Wymianę doświadczeń między władzami Województwa i zainteresowanymi podmiotami w regionie.
  2. Wypracowanie korzystnych rozwiązań, w tym opracowanie planów działania i wskaźników porównawczych.
  3. Rozwój synergii  w celu wsparcia dążeń do gospodarki o obiegu zamkniętym.


Cele operacyjne:

Zachęcanie regionalnych podmiotów w zakresie przekształcania odpadów oraz synergię osobnych sektorów gospodarczych. Propagowanie wykorzystywania surowców wtórnych oraz tworzenia regionalnych rynków surowców wtórnych. Nadanie pierwszeństwa zielonym zamówieniom. Odblokowanie inwestycji przez regionalne i lokalne podmioty finansowe. Zbadanie, ocena, rozwinięcie i poprawa obecnych praktyk w ekosystemach innowacji przemysłowych. Budowa porozumienia pomiędzy regionalnymi interesariuszami. Podnoszenie świadomości społecznej na temat symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym i zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w działania projektu i wdrażania instrumentów politycznych.

Województwo Małopolskie stworzy metodologię nt. symbiozy przemysłowej, regulacji dot. wykorzystania surowców wtórnych i gospodarki obiegowej na poziomie regionalnym i krajowym.  Pozostali partnerzy przygotują dane dotyczące ich własnych regulacji oraz analizę dostępnych przedsięwzięć w zakresie symbiozy przemysłowej. Dla reszty państw EU-28 opracowanie przygotuje Województwo Małopolskie.

Ramy czasowe projektu:

Faza I (realizacyjna) projektu będzie trwać 3 lata (04.2016 – 03.2019). Po zakończeniu realizacji nastąpi 2-letnia faza monitoring wdrożonych działań.

Partnerstwo:

Agencja FUNDECYT – Partner Wiodący, Park Naukowo-Techniczny Estremadury (Hiszpania); Regionalne Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego Andaluzji (Hiszpania); Województwo Małopolskie (Polska); Rządowe Biuro na rzecz Rozwoju i Europejskiej Polityki Spójności (Słowenia); Region Molise (Włochy); Region Kozani (Grecja); Agencja Rozwoju Regionalnego Pannon Novum (Węgry); Region Hame (Finlandia); Uniwersytet HAMK (Finlandia).