ADAPT2DC – Adaptacja dla zmian demograficznych

Celem projektu jest powstanie innowacyjnych rozwiązań służących dostosowaniu zarządzania infrastrukturą publiczną i usługami do zmian demograficznych.

Kwota

Całość: 2 675 949,37€ 

W tym dla Województwa Małopolskiego: 220 100,00 € (z czego dofinansowanie z EFRR wynosi 85% tj. 187 085,00 €)

Zakres tematyczny projektu:

Zakres tematyczny projektu ADAPT2DC obejmuje szeroko rozumiane dostosowanie istniejącej infrastruktury i usług do potrzeb społeczeństw lokalnych w regionach odczuwających skutki zmian demograficznych. Zmiany te są rozumiane zarówno jako niski przyrost naturalny (starzenie się społeczeństw) jak i niekorzystne saldo migracji (depopulacja). Katalog dobrych praktyk, programy pilotażowe oraz tworzona w ramach projektu Europejska strategia dla kurczących się regionów i miast poruszą m.in. tematykę zdrowia, transportu, infrastruktury publicznej oraz współpracy międzypokoleniowej. 

Partnerzy zagraniczni:

Ministerstwo Budownictwa, Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Turyngii (Partner Wiodący, Niemcy), Instytut Geografii Regionalnej Leibniza w Lipsku (Niemcy), Instytut Socjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Region Ustecki (Czechy),  Agencja Rozwoju Regionalnego dla Regionu Észak-Alföld (Węgry), UNCEM Piemont (Włochy), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Gmina Maribor (Słowenia), Słoweński Instytut Planowania Miejskiego, Krajowe Biuro Planowania Gospodarczego (Węgry)

Partnerzy regionalni (podprojekty):

Brak

Efekty merytoryczne dla Województwa Małopolskiego:

Międzynarodowa strategia w zakresie publicznej infrastruktury i usług, która pozwoli obniżyć koszty utrzymania i zaopatrzenia w regionach i miastach dotkniętych zmianami demograficznymi.Rozwinięcie efektywnych metod zarządzania infrastrukturą i usługami publicznymi i wypracowanie rekomendacji w tym zakresie.Wymiana doświadczeń z zakresu adaptacji do zmian demograficznych z partnerami zagranicznymi. Zacieśnienie współpracy z Turyngią – regionem partnerskim Małopolski.

Efekty merytoryczne dla regionu:

Rezultaty badań pilotażowych. Europejska strategia dla kurczących się regionów i miast z uwzględnieniem sytuacji w Małopolsce.Podniesienie świadomości na temat skutków zmian demograficznych.

Efekty realizacji projektu "ADAPT2DC – Adaptacja dla zmian demograficznych"