EWT PL-SK

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

26.01.2016

Zakończony

01.06.2016

26 stycznia 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi". Kwalifikowalne będą wyłącznie projekty, które zakończą rzeczową realizację do 31 maja 2018 roku.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór trwa do dnia 31 maja 2016 roku do godziny 16:15. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2016 roku   

Miejsce składania wniosków

Adres WST: WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja ul. Halicka 9, 31-036 Kraków 

Sposób składania wniosków

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim i składane są w postaci elektronicznej poprzez aplikację on-line oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej dnia 31 maja 2016 roku do godziny 16:15. Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej do WST. 

Złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. generatora wniosków

Złożenie wersji papierowej - wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami (lista załączników do wniosku) należy złożyć w 2 oddzielnych kompletach (w osobnych segregatorach).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Kwalifikujący się wnioskodawcy: 

  • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 

Pełna lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg - ważnych transgranicznych odcinków sieci, zwłaszcza budowę lub modernizację infrastruktury drogowej łączącej systemy transportu po obu stronach granicy. 

Możliwe jest dofinansowanie jedynie takich projektów, które umożliwiają połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów do sieci TEN-T i wzmacniają współpracę transgraniczną (przykładowe węzły sieci TEN-T w obszarze wsparcia programu i jego sąsiedztwie). Nie ma możliwości dofinansowania połączeń prowadzących z terenów zamieszkałych nie będących węzłami sieci TEN-T do węzłów trzeciorzędnych. 

Wspierane będą tylko projekty dotyczące ciągów komunikacyjnych, tj. dany fragment drogi powinien być albo jednym odcinkiem, albo, w przypadku projektu, na który składa się kilka fragmentów dróg, powinno istnieć między nimi logiczne połączenie. Modernizowane odcinki dróg muszą wykazywać po obu stronach granicy porównywalne parametry techniczne i musi zostać zapewniona możliwość ich wykorzystania przez podobne kategorie pojazdów. 

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:

  • ocena formalna i kwalifikowalności
  • ocena techniczna
  • ocena  merytoryczna 

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym), udowodniony transgraniczny charakter inwestycji oraz na wykazanie stworzenia lub poprawienia połączenia z siecią TEN-T. 

Szczegółowe kryteria oceny projektów

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. 

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 6 mln euro.
Minimalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 500 tys. euro 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to 29,76 mln euro.

Niezbędne dokumenty

Dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy,  podręcznik beneficjenta, obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie Programu.

Inne ważne informacje

Kurs euro obowiązujący dla naboru: 1 euro = 4,34 PLN

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie Programu.

Informacji na temat naboru udziela Wspólny Sekretariat Techniczny, a także Regionalne Punkty Kontaktowe w Bielsku-Białej, Krakowie, Rzeszowie, Preszowie i Żylinie. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Programu w zakładce Jak skorzystać z programu – Znajdź Punkt Informacyjny