Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka

Wsparcie dla podregionu nowosądeckiego (powiaty gorlicki, nowosądecki, limanowski, nowotarski, tatrzański, m. Nowy Sącz), podregionu oświęcimskiego (powiaty suski, wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski) oraz powiatu myślenickiego.

Obszar wsparcia po stronie województwa małopolskiego obejmuje:

 • podregion nowosądecki (powiaty gorlicki, nowosądecki, limanowski, nowotarski, tatrzański, m. Nowy Sącz),
 • podregion oświęcimski (powiaty suski, wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski),
 • oraz powiat myślenicki.

Ponadto po stronie polskiej obszar wsparcia obejmuje także:

 • w województwie podkarpackim – podregion krośnieński, podregion przemyski, powiat rzeszowski i m. Rzeszów
 • w województwie śląskim – podregion bielski, powiat pszczyński

Obszar wsparcia po stronie Republiki Słowackiej obejmuje:

 • Samorządowy Kraj Preszowski,
 • Samorządowy Kraj Żyliński,
 • Powiat Spišská Nová Ves w Samorządowym Kraju Koszyckim.

Zobacz ulotkę informacyjną (.pdf, 2,47 MB)

Osie priorytetowe, priorytety inwestycyjne i cele szczegółowe:

Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Priorytet inwestycyjny

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Wnioskodawcy  (indykatywna lista potencjalnych wnioskodawców, szczegółowa lista zostanie zawarta w Podręczniku Programu  ):

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT),
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny

Priorytet inwestycyjny

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Cel szczegółowy: Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych

Wnioskodawcy (indykatywna lista potencjalnych wnioskodawców, szczegółowa lista zostanie zawarta w Podręczniku Programu):

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia, 
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Priorytet inwestycyjny

Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego

Wnioskodawcy (indykatywna lista potencjalnych wnioskodawców, szczegółowa lista zawarta w Podręczniku Programu):

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe non profit, 
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • jednostki naukowe.

Oś priorytetowa 3.: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Priorytet inwestycyjny

Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia.

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej

Wnioskodawcy  (indykatywna lista potencjalnych wnioskodawców, szczegółowa lista zostanie zawarta w podręczniku Programu ):

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • placówki kształcenia zawodowego,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Każdy projekt powinien spełniać kryterium efektu transgranicznego czyli oddziaływanie na obie strony granicy, w przypadku inwestycji - bliskość granicy oraz być realizowany w partnerstwie polsko – słowackim.