Program Współpracy INTERREG EUROPA 2014 - 2020

Program umożliwia współpracę instytucji o charakterze publicznym oraz  podmiotów prawa  publicznego z obszaru całej Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii.

Celem Programu Współpracy INTERREG EUROPA 2014-2020 jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów realizowanych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, a także - w uzasadnionych wypadkach - celu „Europejska Współpraca Terytorialna” (EWT). Wspierana będzie wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród podmiotów decydujących o rozwoju regionów.

Zakres tematyczny INTERREG EUROPA obejmuje:

  1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
  2. Zwiększanie konkurencyjności MŚP;
  3. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
  4. Ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Program wspiera działania o charakterze nieinwestycyjnym.