Europa Środkowa to program Unii Europejskiej wspierający transnarodową współpracę między instytucjami z dziewięciu krajów UE: Austrii, Chorwacji, Czech, wybranych regionów Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz wybranych regionów Włoch

Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna.

Celem transnarodowego programu Europa Środkowa jest współpraca ponad granicami, która zmienia miasta i regiony, czyniąc je lepszymi miejscami do życia i pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na priorytetach takich jak:

  1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej
  2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej
  3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu
  4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych Europy Środkowej

Program w latach 2014-2020 będzie wspierał głównie działania o charakterze nieinwestycyjnym. W ramach projektów możliwa będzie jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym.